Et par vigtige datoer her i januar og februar

Lørdag 14.  januar – Sæsonens sidste fællesjagt for nyjægere

På lørdag afholder vi trejde og sidste fællesjagt. Vi håber på godt vejr. Det er vores kasserer Kasper der står for koordinering og tilmeldinger. Skriv til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk, hvis du gerne vil lægge båd til og være med i fællesjagten.

Onsdag 18. januar – Årsmøde Aarhus Jægerråd

Sted:  Kultur-og kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Tidspunkt: Kl. 19.00

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af århusianske jagtforeninger er velkomne. Vi regner med at starte mødet med et jagtfagligt oplæg – tema tilgår senere – med mulighed for at stille spørgsmål.
Selve Årsmødet starter kl. 1945.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Århus Jægerråd om vores aktiviteter.
3. Valg af formand – udgår – der er formandsvalg i 2025.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter til disse – udgår – valg igen i 2025.
6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.
Forslag kan fremsættes af jægerrådets bestyrelse og/eller samtlige medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Århus kommune.
Efter Årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Jægerrådet er vært ved et par madder og en øl/vand og supplerende drikkevarer kan tilkøbes på stedet.
På vegne af Århus Jægerråd
Ole Madsen
Formand

Torsdag den 9. februar – Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

9. februar 2023 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
a. Formand (Anders Jakobsen)
b. Bestyrelsesmedlem ( Ole Mark – ønsker ikke genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem – (Felix Vestergaard)
d. Bestyrelsessuppleant

e. Bestyrelsessuppleant

f. Revisor
g. Revisor
h. Revisorsuppleant
i. Revisorsuppleant
8. Eventuelt
9. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse – dvs 19. januar 2023.

Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Der vil igen i år være spisning i klublokalet kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.


Sidste frist for tilmelding til spisning er 2. februar 2023

Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening