Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

9. februar 2022 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Arne Møbjerg Nielsen – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor 
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
8. Eventuelt
9. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com

Der vil igen i år være spisning i klublokalet kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig. Kan ske ved kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 2. februar 2022

Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening