Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub vedtægter og reglement – 2. februar 2022

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub, herefter forkortet ASMK. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Formål og opgaver
At samle strandjægere/havjægere og redskabsfiskere i Aarhus for at fremme og bevare dette miljø på Aarhus Lystbådehavn. Samt varetage: 
Administration af bådpladser  
Administration af vinter pladser
Foreningens interesser i forhold til Aarhus Kommune, Aarhus Lystbådehavn samt øvrige relevante myndigheder og instanser.  

Medlemmer, kontingent og hæftelse.

 • Foreningen kan optage enhver uberygtet person som medlem.
 • Det påhviler medlemmet at holde ASMKs bestyrelse opdateret med kontaktoplysninger, herunder adresse, mobilnummer, e-mail, etc.
 • Kontingent for medlemskab gælder fra 1. april til 31. marts, og fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling til bestyrelsen.
 • Stk. 1. 15 dage efter første rykker for manglende betaling kan et medlem slettes fra venteliste.
 • Kontingent samt eventuel bådpladsleje indbetales senest d. 1. april til ASMK med angivelse af navn samt eventuel bådplads nr.
 • Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 • Skabene i klubben er forbeholdt bådejere, som kan tildeles 2 nøgler pr. båd mod kvittering. Ledige skabe bliver fordelt efter venteliste. Overskydende skabe kan udlejes til andre klubmedlemmer mod betaling som fastsættes af bestyrelsen.
 • Opsigelse af en bådplads skal ske skriftligt til formanden senest 2 mdr. før et nyt betalingssår, som starter 1. april. Uden rettidig opsigelse hæfter lejeren for betalingen.

  Ophør af medlemskab
 • Udmeldelse af foreningen skal ske med skriftligt varsel mindst én måned før udgangen af februar.
 • Foreningen kan ekskludere et medlem, som er i restance med kontingent/bådpladsleje.
 • Overtrædelse af vedtægter/anvisninger fra bestyrelsen kan medføre sletning som medlem af klubben. Havnemyndighed kan fjerne båden, ved overtrædelse af Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn.
 • Intet medlem kan slettes uden en eller flere mundtlige/skriftlige advarsler med passende frist til at rette op på forholdet. Medlemmet har også mulighed for at få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.
 •         Stk. 1.    Eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
 • Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

  Fartøjsstation
 • Overordnet gælder ”Regler på Aarhus Lystbådehavn”, som kan findes på Aarhus Lystbådehavns hjemmeside pt. https://lystbaadehavn.aarhus.dk/regler/#1
 • Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement.
 • ASMK administrerer bådpladser til både jagtbåde og til fiskerbåde.
  For at opnå eller bevare en bådplads eller stå på venteliste, skal man være medlem af ASMK.
 • Både på jagtbroen skal primært være af havjagttypen.
 • Stk.1.1.   For pladser på jagtbroen vil medlemmer, der kan fremvise gyldigt jagttegn blive forfordelt til ledig bådplads.
 • Ved bådpladser til fiskerbåde skal båden primært være beregnet til redskabsfiskeri.
 • Stk.2.1  Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere vil have fortrinsret til ledig plads for fiskerbåde.
 • Bådpladser administreres til enhver tid af bestyrelsen
 •            Stk.1. Ledige pladser tildeles efter venteliste.
 •            Stk.2. Bådpladser kan ikke udlånes/fremlejes af bådpladslejer.
 •            Stk.3.    Såfremt en pladslejer midlertidigt ikke har behov for en tildelt plads, kan vedkommende, efter aftale med bestyrelsen, holde pladsen reserveret indtil ét år.
 • I reservationsperioden skal pladslejen fortsat betales af pladslejeren, men pladsen stilles til rådighed for ASMK og indtægt fra fremleje tilfalder ASMK.
 • Alle bådens ejere, hvis der er mere end én, skal være registrerede som medlemmer i ASMK.
 • Ændrede ejerforhold skal til enhver tid meddeles omgående og godkendes af bestyrelsen.
 • Bådpladserne må ikke stå tomme.
 • Stk. 1.     Dette kan fraviges hvis bådpladslejer har en gyldig grund godkendt af bestyrelsen, f.eks. i tilfælde af reparation eller lignende.
 • Ved en pladslejers dødsfald kan båden inklusive retten til leje af bådplads overdrages til arvingerne.
 • Oprydning og renholdelse af havnes arealer påhviler den enkelte bådejer.
  Stk. 1. Fiskeaffald og jagtudbytte skal, grundet øget risiko for skadedyr, fjernes fra                              området.
 • Ved salg af båd, kan bådpladsen ikke overdrages til køber og skal straks fjernes fra bådpladsen. (Pladsen kan undtagelsesvis overdrages i henhold til § 20 og § 21)
 • Såfremt en båd fra dens placering i havnen har været registreret med to eller flere                           ejere kan pladsen umiddelbart beholdes af en af ejerne.
 • En plads kan overdrages til en medejer af båden, hvis vedkommende har været registreret som medejer i mindst 3 år, dette dog med bestyrelsens accept.
 • Både skal være i sejlklar og sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand samt være rengjorte efter endt fiske- eller jagttur, og skal desuden fremstå i pæn og ordentlig stand jf. Aarhus Lystbådehavns ordensreglement.
 • Det er bådejers pligt at båden fortøjes og fenderes forsvarligt af, således andre både ikke                 beskadiges.
 • Både i havnen skal, som minimum være ansvarsforsikrede i overensstemmelse med Aarhus Lystbådehavns reglement.

  Generalforsamlingen
 • Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsordenen skal ske ved,
 • opslag i klubben, – mail, – eller pr. brev. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel.
 • Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af stemmetællere
 • 3. Formandens beretning
 • 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Fastsættelse af kontingent og evt. prisniveau for bådpladser for kommende sæson
 • 7. Valg af formand og / eller kasserer
 • 8. Valg af bestyrelsesmedlem
 • 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 • 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 • 11. Eventuelt

  Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.                                                                                                                                  Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt ved mail eller brev, til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

  Afstemninger
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Hver bådejer har én stemme, dog højst tre stemmer pr. båd i tilfælde af flere medejere.
 • Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3
 • medlemmer begærer skriftlig afstemning.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af
  disse vedtægter.

  Bestyrelsen
 • Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af
 • foreningen.
 • Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
 • Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
 • Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen afholder møde efter behov.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
 • Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflertal.
 • Tegningsret
 • Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, i forening med et andet
 • bestyrelsesmedlem.
 • Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 • Formue og regnskabsår
 • Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.
 • Regnskabsåret er kalenderåret.

  Revision
 • Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 6, reviderer regnskabet og
 • påtegner dette.
 • Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 • Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

  Sammenslutning
 • Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre foreninger.

  Vedtægtsændringer
 • Gældende vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 • Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder krav i henhold til foreningens driftsaftale.

  Opløsning
 • Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers
 • stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
 • Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

  Ikrafttræden
 • Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2022, træder i kraft, når de er godkendt af Generalforsamlingens dirigent, ASMK formand samt Sport & Fritid.    

Tilbage til forside